fbpx

Rozwój współpracy? Tak w działaniu!

Image

Rozwój współpracy? Tak w działaniu!

Prawidłowa współpraca pozytywnie wpływa na zespół pracowniczy. Oddziałuje na organizację pracy i zwiększa jej wydajność oraz efektywność. Ma również wpływ na polepszenie relacji w zespole. Pracownicy, którzy ze sobą współpracują, są w stanie osiągnąć znacznie więcej, niż byliby w stanie dokonać w pojedynkę.

Wpływ współpracy na zespół i organizację

Współpraca między członkami zespołu pozwala zwiększyć innowacyjność i wydajność pracy, a także poziom satysfakcji. Sprzyja również przepływowi wiedzy między poszczególnymi pracownikami.

Współpraca a innowacyjność

Członkowie zespołu, którzy współpracują ze sobą w celu znalezienia rozwiązania dla postawionego przed nimi problemu, chętnie dzielą się pomysłami. Sprzyja to innowacji i usprawnia działanie firmy.

Współpraca a wydajność pracy

Współpraca między członkami zespołu może ulepszyć przepływy pracy, a w efekcie także procesy całej firmy.

Współpraca a poziom satysfakcji pracowników

Skuteczna współpraca w zespole przekłada się na wzrost satysfakcji pracowników. Pozwala bowiem ograniczać stres i frustrację, a także wzmacniać więzi łączące współpracowników. Zadowoleni pracownicy rzadziej zmieniają miejsce zatrudnienia, przez co firma może zachować ciągłość w tym zakresie i zbudować dobrze funkcjonujący mechanizm.

Współpraca a przepływ wiedzy między pracownikami

Współpraca między członkami zespołu sprawia, że dzielą się oni pomysłami i dyskutują o możliwych rozwiązaniach. Dzięki temu możliwy jest swobodny przepływ wiedzy między pracownikami firmy, co sprzyja rozwojowi całej organizacji.

Jak rozwijać współpracę w zespole pracowników?

Aby rozwijać współpracę w zespole pracowników, należy dążyć do usprawnienia komunikacji, jasnego podziału obowiązków, a także stworzenia przyjaznej atmosfery.

Usprawnienie komunikacji

Usprawnienie komunikacji umożliwia lepszy przepływ informacji między członkami zespołu. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia nieporozumień i znacząco wpływa na zdolność do współpracy. W celu usprawnienia komunikacji w firmie pracownicy powinni przede wszystkim nauczyć się formułowania krytycznych opinii w sposób łatwy do zaakceptowania przez ich odbiorcę.

Jasny podział obowiązków

Współpraca w zespole jest możliwa w sytuacji, gdy jego praca opiera się o jasny podział obowiązków. Każdy pracownik musi wiedzieć, za co jest odpowiedzialny. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której jakieś zadanie nie zostanie wykonane, i zwiększa odpowiedzialność poszczególnych członków grupy, bez której współpraca nie jest w pełni efektywna.

Stworzenie przyjaznej atmosfery

Warunkiem efektywnej współpracy w firmie jest stworzenie przyjaznej atmosfery. Wszyscy członkowie zespołu muszą czuć się bezpiecznie i być wobec siebie życzliwi, gdyż tylko w ten sposób można zapewnić odpowiedni poziom zaangażowania. Przyjazna atmosfera sprawia również, że pracownicy będą bardziej skorzy to przyznania się do ewentualnych braków w wiedzy, co pozwala zminimalizować ryzyko popełnienia błędu.

Współpracę można skutecznie rozwijać przez działanie. Koncepcja ta jest współcześnie wykorzystywana przez wiele firm.

Rozwój współpracy przez działanie

Nauka przez działanie zakłada uczenie się przez praktykę i doświadczenia życiowe, które pozwalają doskonalić umiejętności i umożliwiają stały rozwój. Zgodnie z tą koncepcją osoba przyswajająca wiedzę musi uczestniczyć w nauce w sposób aktywny poprzez elastyczne działanie, refleksje i podejmowanie prób zrozumienia zagadnienia na różne sposoby. Cykl Kolba to proces uczenia się dorosłych właśnie przez doświadczenie; dzieli się na cztery fazy:

  • faza pierwsza – zderzenie z doświadczeniem, które stwarza okazję do zdobycia nowej wiedzy,
  • faza druga – refleksja i zastanowienie się nad zadaniem,
  • faza trzecia – abstrakcyjna konceptualizacja, czyli formułowanie nowych wniosków i poszukiwanie zastosowań, które mogą zostać wdrożone w praktyce,
  • faza czwarta – aktywne eksperymentowanie, czyli testowanie nowych rozwiązań i stosowanie ich w codziennym życiu.

W wypadku współpracy w zespole pracowników, jej rozwój przez działanie zgodnie z założeniami przedstawionymi w cyklu Kolba może być stymulowany poprzez udział w proponowanych przez nas grach plenerowych.  W ten sposób spotęgowany zostanie efekt Kolba, ponieważ uczestnicy wspólnie się uczą i poddają refleksji, a ich grupowe doświadczenia pomagają w budowaniu silnych więzi międzyludzkich. Zderzają one uczestników z problemem, nakłaniają do jego wspólnego przemyślenia oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Zespół musi więc współpracować w celu odnalezienia optymalnego rozwiązania, jakie może zostać wdrożone w danym wypadku. Gry terenowe sprzyjają aktywnemu eksperymentowaniu, co wpływa na innowację oraz zwiększa zaangażowanie pracowników.


Adres

TTA GROUP SP. Z O.O.
ul. Robotnicza 50
53-608 Wrocław

NIP: 8952159692
KRS 0000695968
REGON 368326713

Kontakt

© 2024 Ekspedycja Express - TTA GROUP SP. Z O.O. All Rights Reserved.