fbpx

REGULAMIN GRY

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Ekspedycji Express

1. NA CZYM POLEGA USŁUGA EKSPEDYCJI EXPRESS

1.1.Usługa Ekspedycji Express polega na organizacji wydarzenia rozrywkowego z konkretnym terminem jej rozpoczęcia, na pograniczu sportu ekstremalnego i gry taktycznej mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej połączonej z dobrą zabawą lub organizacji zwiedzania z fabułą danego terenu/miejsca. Każda Ekspedycja Express jest inna dlatego konkretne informacje są opisane na podstronie danej Ekspedycji Express na https://ekspedycja.pl

2. ORGANIZATOR.

2.1 Organizatorem i właścicielem wszystkich ekspedycji jest TTA GROUP SP. Z O.O z siedzibą we Wrocławiu (53-608), przy ul. Robotniczej 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000695968 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł zwanej dalej „Organizatorem”.

3. CHARAKTERYSTYKA EKSPEDYCJI EXPRESS

3.1.Ekspedycja Express to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę lub zwiedzanie. Podczas Ekspedycji Express mogą występować zadania, które mają na celu zweryfikować: sprawność i odporność psychiczną i fizyczną uczestników, wiedzę, zdolność logicznego myślenia, spostrzegawczość, umiejętność radzenia sobie w nietypowych sytuacjach, szybkość, zręczność i umiejętność przełamywania własnych słabości. Czas trwania konkretnej Ekspedycji Express jest opisany w opisie danej Ekspedycji Express.

3.2.Na trasie każdej z Ekspedycji Express znajdują się zadania, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od warunków pogodowych w danym terminie.

3.3.Ogólnym celem jest dobra zabawa i aktywne spędzanie wolnego czasu. Szczegółowy cel Ekspedycji Express jest opisany w opisie danej Ekspedycji Express i może być nim: dotarcie na metę, pokonanie/przejście danej trasy lub zdobycie punktów/monet.

Celem Ekspedycji Express może być również wykonywanie różnego rodzaju zadań:

- zadania polegające na odnalezieniu QR kodów oraz wykonania poleceń jakie przez nie otrzymują

- zadania polegające na rozwiązaniu różnego rodzaju łamigłówek oraz zagadek

- zadania polegające na zdobyciu konkretnych przedmiotów

- zadania polegające na oszacowaniu wagi/czasu/objętości

- zadania bazujące na zdolnościach kreatywnego rozwiązywania problemów

- zadania zachęcające do kontaktu z mieszkańcami terenu

- zadania mające walory edukacyjne

- zadania z organizatorem/przewodnikiem na trasie

- zadania manualne

- innych zadań, które są wpisane w scenariusz danej Ekspedycji Express

4. TERMIN I MIEJSCE EKSPEDYCJI

4.1. Ekspedycja mogą odbywać się na w różnych miejscach w zależności od wybranej edycji. Miejsce Ekspedycji, data rozpoczęcia i godzina startu są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.ekspedycja.pl [dalej jako „Strona internetowa”]. 

5. UCZESTNICTWO 
5.1 W ekspedycjach mogą brać udział osoby, które chcą się dobrze bawić i chcą aktywnie spędzić czas i najpóźniej w dniu wydarzenia ukończą 18 lat;
5.2. Warunkiem udziału osób w ekspedycji jest:
- Ważny i zakupiony przez stronę www.ekspedycja.plbilet dla konkretnej ilości osób.
- Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
- Akceptacja oświadczenia związanego z udziałem w Ekspedycji
- Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zakupu biletu w celach księgowych do kontaktu z klientami oraz do innych czynności związanych z zawarciem umowy lub wykonaniem usługi

6. WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI.
6.1 Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji strony internetowej www.ekspedycja.pl konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie

7. UDZIAŁ i ZASADY ZAKUPU BILETÓW
7.1.Klient - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
7.2. Organizator jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę po wcześniejszej informacji mailowej (przed zakupem).
7.3. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej ekspedycji.

7.4.Zakup biletu możliwy jest na stronie internetowej www.ekspedycja.pl/sklep

7.5 Bilet zakupuje jedna osoba dla swojej drużyny

7.6. Zakup biletu następuje poprzez wykonanie w kolejnych krokach następujących czynności:

 1. a) wybór konkretnej edycji Ekspedycji, dnia ekspedycji, godziny, wybór ilu osobowa będzie moja drużyna,
 2. b) podanie danych (imię nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, miasto zamieszkania) osoby zakupującej bilet dla swojej drużyny.
 3. c) wybór metody dostawy biletu i metody płatności za bilet.
 4. d) otrzymania potwierdzenia mailowego i zakupionych biletach, które stanowią potwierdzenie uczestnictwa w Ekspedycji Express.

Organizator oferuje sposób zapłaty- system płatności on-line Przelewy24.pl. System płatności administrowany jest przez PayPro S.A.Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
The District Court Poznań - Nowe Miasto i Wilda, 8th Commercial Division of the National Court Register, KRS entry no.: 0000347935, share capital: 4 500 000

d). Następnie pojawi się podsumowanie całego zamówienia. Jeśli wszystko się zgadza klient potwierdza zakup. Klient musi przed zakupem, zaakceptować Regulamin Ekspedycji Express, którego dotyczy Zamówienie. Akceptacja regulaminów jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

 1. e) Następnie klient dokonuje płatności.

7.7 Umowę na zakup udziału w Ekspedycji Express uważa się za zawartą między klientem a Właścicielem z chwilą zaksięgowania płatności złożonego zamówienia.

7.8. Użytkownik, który dokonał zakupu biletu uprawniającego do udziału w Ekspedycji Express na konkretny dzień i godzinę, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zakupu zostanie wysłane niezwłocznie od otrzymania wpłaty.

7.9. Bilet ważny jest jedynie na wskazane na nim Wydarzenie, odbywające się w określonym miejscu, dniu i o określonej godzinie.

8. CENY BILETÓW 
8.1. Wysokość cen biletów określona została w Cenniku opublikowanym na Stronie internetowej www.eskpedcyjaexpress.pl/cennik. Podane w ofercie ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT)
8.2. Organizator przewiduje zniżki dla drużyn, które można zdobyć podczas gry lub zadań promocyjnych min. na stronie internetowej lub fanpage w formie voucherów.
8.3. Zniżka dla zespołów/osób jest realizowana poprzez wydanie w formie elektronicznej vouchera uprawniającego do zniżki kwotowej lub procentowej na stronie Ekspedycji Express. Vouchery nie łączą się ze sobą i nie ma możliwości ich podzielenia/zmiany.
8.4. Po zakupie biletu, nie ma możliwości zamiany danych Uczestnika jak i zwrotu biletu. Istnieje możliwość przeniesienia biletu na inną osobę po konsultacji z organizatorem, ale nie później niż 2 dni przed wydarzeniem.

9. BEZPIECZEŃSTWO
9.1. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o przygotowane zadania i rywalizację fair play zabrania się niszczenia, zrywania, dewastowania przygotowanych przez organizatorów elementów gry takich jak: oznaczenia drogi, QR kody, itp. W przypadku złamania powyższego zakazu organizator może wyciągnąć konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.

9.2. Zabrania się przynoszenia na Ekspedycję przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora.

9.4. Ze względu na charakter gry, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem kolejnych etapów gry.

9.5. Ze względów bezpieczeństwa uprasza się uczestników o nie startowanie w biżuterii, szczególności łańcuszkach, kolczykach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku noszenia niedozwolonych ozdób, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.

9.6. Organizator informuje, iż  zwykle nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w grze. Wyjątkiem stanowią edycje Ekspedycji Express w których Organizator jasno określa co wchodzi w skład ceny na Ekspedycję i wymienia poszczególne składowe min np. nocleg, ubezpieczenie i inne.

9.7. Uczestnik bierze udział w grze na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w grze wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

9.8. Organizator zobowiązuje się do rzetelnego wykonania wszystkich obowiązków wynikających z gry terenowej Ekspedycja Express z poszanowaniem przepisów prawa, przyjętych standardów, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie dobrą zabawę uczestników.

9.9. Organizator ma prawo odmówić do startu w grze Ekspedycja Express osobom, które nie stosują się do wskazówek obsługi lub co, do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, jeżeli wpływają na bezpieczeństwo całej grupy. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu należności za udział w Ekspedycji.

9.10. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychiatrycznego.

9.11. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie przekazane im przez Organizatorów i biorą a nie odpowiedzialność finansową.

9.12. Organizator nie odpowiada i nie ingeruje w ustalanie zespołów.

9.13. Uczestnik gry podpisując oświadczenie, akceptuje warunki Regulaminu.

9.14. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się decyzjom Organizatora.

9.15. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny i zaleceń sanepidu obowiązujących w danym okresie, w szczególności do zaleceń związanych z COVID-19.

10. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI.
10.1. TTA GROUP SP. Z O.O podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania usługi Ekspedycja Express, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy i możliwości Usługodawcy.

10.2 Klient reklamujący usługę zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić TTA GROUP SP. Z O.O o swoich roszczenia.

10.3. Reklamacje związane z usługą może zgłaszać, mailowo pod adresem lubie@ekspedycja.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej usługą Ekspedycja Express.

10.5. TTA GROUP SP. Z O.O zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

11. SĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW:
11.1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

12. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW:
12.1.Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Usługodawca zgadza się na pozasądowe rozstrzyganie sporów.

12.2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

13.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
13.2 w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
13.3 w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
13.4 w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
13.5 w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
13.6 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 
13.7 w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; 
13.8 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
13.9 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
13.10 zawartej w drodze aukcji publicznej;
13.11 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
13.12 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
14.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
14.2. Dane osobowe Uczestników ekspedycji będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień, kontaktu z klientem związanego z organizacją Ekspedycji, promocją wydarzenia, konkursami.
14.3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. 
14.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
14.5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w ekspedycji.
14.6 Dane osobowe w postaci (zdjęć) mogą zostać rozpowszechnione w mediach na następujących polach eksploatacji (strona internetowa administratora, facebook ) przez TTA Group Sp. Z O.O ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław w okresie (5 lat) od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. Ue l nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.u. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). Jednocześnie, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
14.7 Dane osobowe mogą użyte, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez TTA GROUP SP. Z O.O ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław  zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)
14.8 Dane osobowe mogą zostać użyte w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez TTA GROUP SP. Z O.O ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).
14.9.Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), jestem świadomy/a, że w/w dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez TTA GROUP SP. Z O.O ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław do celów: uczestnictwa w promocji Ekspedycji, uczestnictwa w konkursach związanych z Ekspedycją

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  15.1. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.
  15.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  15.3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  15.4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  15.5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  15.6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  15.7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  15.8 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  15.9. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
  15.10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
  15.11. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
  15.12. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
  15.14 Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
  15.15 Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Adres

TTA GROUP SP. Z O.O.
ul. Robotnicza 50
53-608 Wrocław

NIP: 8952159692
KRS 0000695968
REGON 368326713

Kontakt

© 2024 Ekspedycja Express - TTA GROUP SP. Z O.O. All Rights Reserved.