fbpx

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Oświadczenie uczestnika Ekspedycji Express, JA 
………………………………………………………………………………………………………………………….
(IMIĘ I NAZWISKO, NR DOWODU LUB PESEL)
niżej podpisany oświadczam, że:

  1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie nietrzeźwości lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, stymulujących), które wyłączają zdolność podejmowania decyzji.
  2. Zapoznałem się i akceptuję regulamin gry Ekspedycja Express opublikowany na stronie ekspedycjaexpress.pl.
  3. Świadomy stanu swojego zdrowia uczestniczę w grze Ekspedycja Express na własne życzenie i ryzyko. Mam świadomość, że gra Ekspedycja Express to wydarzenie o lekko podwyższonym ryzyku. W trakcie której mogę doznać skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem gry.
  4. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatorów i sponsorów oraz oficjalnych partnerów Organizatora, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo mojego wizerunku. Publikacja ta może nastąpić w relacjach z imprezy, a także we wszelkich materiałach promocyjnych Ekspedycji Express w tym zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach i mediach społecznościowych.
  5. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą.
  6. Ponoszę pełną odpowiedzialność również finansową za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone sobie i innym w wyniku nieprawidłowego użycia powierzonego mi sprzętu, niezastosowania się do regulaminu miejsc w których odbywać się będzie gra.
  7. Wszelki szkody zaistniałe w miejscu noclegowym powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Organizatorowi Ekspedycji Express.
 
 
………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis składającego Oświadczenie

Adres

TTA GROUP SP. Z O.O.
ul. Robotnicza 50
53-608 Wrocław

NIP: 8952159692
KRS 0000695968
REGON 368326713

Kontakt

© 2024 Ekspedycja Express - TTA GROUP SP. Z O.O. All Rights Reserved.